Xu hướng phản ứng của một yếu tố có liên quan mật thiết đến điều gì?

Xu hướng phản ứng của một nguyên tố có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố bên trong như diện tích bề mặt và kích thước hạt. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phản ứng bao gồm nhiệt độ và áp suất.

Mỗi phần tử là duy nhất về khả năng phản ứng. Hầu hết các nguyên tố phản ứng dễ dàng ở nhiệt độ cao, nhưng một số phản ứng nhanh hơn trong điều kiện lạnh. Xu hướng tương tự cũng được quan sát đối với áp suất, với hầu hết các yếu tố phản ứng khi áp suất tăng. Tuy nhiên, một số người khác phản ứng khi áp lực giảm.

Về yếu tố bên trong, diện tích bề mặt cao hơn tương quan với khả năng phản ứng cao hơn vì thuốc thử có cơ hội tiếp xúc với chất nhiều hơn. Kích thước hạt nhỏ hơn cũng liên quan đến khả năng phản ứng cao hơn vì giảm kích thước hạt sẽ làm tăng diện tích bề mặt của nguyên tố.