Quá trình nóng chảy tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

Nóng chảy là một quá trình liên quan đến sự hấp thụ năng lượng, có nghĩa là nó thu nhiệt. Một quá trình mà năng lượng được giải phóng vào khí quyển hoặc vùng xung quanh được gọi là quá trình tỏa nhiệt.

Các quá trình tỏa nhiệt ảnh hưởng đến môi trường bằng cách truyền nhiệt từ chất trong khi các phản ứng thu nhiệt có thể dễ dàng được đặc trưng bởi hiệu ứng làm mát trải qua ở vùng xung quanh. Dưới đây là một vài ví dụ về cả quá trình thu nhiệt và tỏa nhiệt.

Quá trình thu nhiệt

  • Băng tan - khi đá tan chảy, nó sẽ lấy năng lượng từ khu vực bên ngoài khiến nó trở thành chất lỏng. Khi nước đá trở thành chất lỏng, nó sẽ bay hơi dưới dạng hơi mà vẫn là một quá trình thu nhiệt
  • Nấu trứng - đây cũng là một quá trình liên quan đến việc hấp thụ nhiệt năng
  • Các quá trình khác - các quá trình thu nhiệt bổ sung bao gồm tách phân tử khí, nướng bánh, tạo thành cation từ nguyên tử ở giai đoạn khí, tạo muối khan từ hydrat và muối rắn nóng chảy

Quá trình tỏa nhiệt

  • Nước đóng băng - khi nước đóng băng hoặc biến thành đá, nó sẽ mất năng lượng vào khí quyển làm nhiệt độ trong môi trường tăng lên
  • Ngưng tụ hơi nước - để hơi nước chuyển trạng thái thành chất lỏng, nó phải mất nhiệt năng ra môi trường xung quanh
  • Các quá trình khác - các quá trình tỏa nhiệt bổ sung bao gồm tách các nguyên tử, làm rắn các muối và hình thành anion từ một nguyên tử ở thể khí