Phần nào của tế bào chứa thông tin di truyền?

Nhân là một phần của tế bào chứa hầu hết các thông tin di truyền được tìm thấy trong tế bào. Thông tin di truyền được lưu trữ trong một phân tử DNA, được quấn chặt vào một cấu trúc được gọi là nhiễm sắc thể. Một lượng nhỏ thông tin di truyền được tìm thấy trong ti thể, bên ngoài nhân.

Phân tử DNA được cấu tạo bởi hai xương sống xoắn ốc xung quanh nhau, tạo thành chuỗi xoắn kép. Các cơ sở chạy dọc theo các xương sống này, trong khi các cầu nối các cơ sở được gọi là các cặp cơ sở. DNA của con người bao gồm 46 nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào, được nhóm lại với nhau thành 23 cặp, được tham chiếu bởi số lượng của chúng.