5 '7 "tính bằng Centimet?

Tương đương của 5 feet 7 inch là 170,18 cm. Để chuyển đổi phép đo này, cần sử dụng thực tế là 1 inch bằng 2,54 cm và đổi 5 feet 7 inch thành 67 inch. Nhân 67 inch với 2,54 cm trên inch sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi.

Số đo 170,18 cm cũng bằng 1,7018 mét. Vì 100 cm bằng 1 mét, nên việc chuyển đổi được hoàn thành bằng cách di chuyển dấu thập phân ở số cm sang bên trái hai vị trí. Centimet và mét là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, trong khi feet và inch là một phần của hệ thống đo lường thông thường của Hoa Kỳ.