Phương trình hóa học cho quá trình đốt cháy than là gì?

Phương trình hóa học cho quá trình đốt cháy than là C + O2 = CO2. Trong phương trình này, C đại diện cho carbon trong than, phản ứng với không khí, đại diện là O2, tạo thành carbon dioxide hoặc CO2.

Khi quá trình đốt cháy than xảy ra trong môi trường thiếu oxy, phương trình C + CO2 = 2CO có thể xảy ra. Trong phản ứng này, carbon và carbon dioxide phản ứng để tạo thành carbon monoxide. Quá trình đốt cháy than gây ra phản ứng tỏa nhiệt. Những phản ứng như vậy xảy ra giữa nguồn nhiên liệu, chẳng hạn như cacbon trong than đá hoặc khí mê-tan trong khí tự nhiên và tác nhân oxy hóa, chẳng hạn như oxy.