Làm thế nào bạn có thể chuyển đổi từ AMU sang Gam?

Để chuyển đổi từ AMU sang gam, hãy nhân số AMU với 1.66054 * 10 ^ -24. Điều này là do một AMU có khối lượng khoảng 1.66054 * 10 ^ -24 gam. Một cách thay thế để chuyển đổi là chia số AMU cho số Avogadro, 6,02214129 * 10 ^ 23.

  1. Xác định số AMU bạn có

    Xác định số AMU hoặc đơn vị khối lượng nguyên tử, bạn muốn chuyển đổi sang gam. Nếu bạn đang giải một bài toán khoa học và toán học, thì giá trị này phải được xác định là một tham số.

  2. Nhân số AMU với 1.66054 * 10 ^ -24

    Lấy số đơn vị khối lượng nguyên tử và nhân nó với 1.66054 * 10 ^ -24.

  3. Biểu thị câu trả lời của bạn bằng gam

    Sau khi tính toán, hãy biểu thị kết quả của bạn bằng gam. Ví dụ: nếu bạn đang chuyển đổi một tỷ AMU sang gam, kết quả của bạn là 1.66054 * 10 ^ -15 gam.