Số oxi hóa của NO3 là gì?

Số oxi hóa của NO3, hoặc nitrat, là -1. Điều này là do oxi luôn có số oxi hóa -2. Ba nguyên tử oxy có số oxi hóa kết hợp là -6, tương ứng với điện tích điện từ của chúng và nitơ duy nhất có điện tích, hay số oxi hóa, là +5.

Kết hợp với nhau, điện tích -6 của nguyên tử oxy và điện tích +5 của nitơ tạo ra phân tử có điện tích thực là -1. Nitrat được coi là một ion vì nó có điện tích không phải là trung tính. Nitrat dễ dàng tạo thành các hợp chất ion bằng cách kết hợp với các nguyên tố khác nhau; những hợp chất này còn được gọi là nitrat. Ví dụ, Saltpeter, thành phần thuốc súng, là tên gọi chung của nitrat kali. Trong các hợp chất này, đơn vị phân tử NO3 vẫn giữ điện tích -1 của nó.