Một số ví dụ về chuyển động tuần hoàn là gì?

Một số ví dụ về chuyển động tuần hoàn là gì?

Một số ví dụ về chuyển động tuần hoàn bao gồm một quả bóng rổ nảy, một chiếc lốp xe lắc lư, một máy đếm nhịp hoặc một hành tinh trên quỹ đạo của nó. Chuyển động tuần hoàn là một thuật ngữ vật lý có nghĩa là sự lặp lại của cùng một chuyển động trong cùng một khoảng thời gian.

Hàm được gọi là "tuần hoàn" vì các khoảng thời gian được gọi là "khoảng thời gian;" trong loại chuyển động này, các chu kỳ luôn giống nhau đối với mỗi chuyển động cụ thể vì một chu kỳ đại diện cho một chuyển động. Số khoảng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một phút, là tần suất. Các ví dụ khác về chuyển động tuần hoàn bao gồm đồng hồ tích tắc, quả bóng lắc lư trên dây xích hoặc sóng biển.