Loại phản ứng có công thức HCl cộng với NaOH tạo ra H2O cộng với NaCl?

Phản ứng trong đó axit clohydric (HCl) phản ứng với natri hiđroxit (NaOH) để tạo ra nước (H2O) và natri clorua (NaCl) là một loại phản ứng chuyển đôi đặc biệt được gọi là phản ứng trung hòa. ► Trong phản ứng chuyển vị kép, các anion của chất phản ứng chuyển các cation mà chúng liên kết với nhau.

Chất phản ứng HCl tạo thành cation, H + và anion, Cl-, trong dung dịch nước. Natri hydroxit tạo thành một cation, Na +, được liên kết với OH- ở phía chất phản ứng. Khi phản ứng tiến hành đến phía sản phẩm, Na + chuyển anion mà nó liên kết từ OH- sang Cl-, do đó tạo ra NaCl. Tương tự, H + chuyển anion của nó từ Cl- sang OH- để tạo thành nước (H2O). Vì cả hai anion đều bị dịch chuyển khỏi cation ban đầu của chúng, nên phản ứng này được gọi là phản ứng chuyển vị kép.

Loại phản ứng chuyển đôi đặc biệt này được gọi là phản ứng trung hòa vì HCl là axit và NaOH là bazơ, chúng trung hòa nhau tạo thành nước và muối sau phản ứng.