Số lượng đơn bội của một sinh vật là gì nếu số lượng đơn bội của nó là 12?

Nếu số lưỡng bội của một sinh vật là 12, thì số đơn bội của nó là 6. Số đơn bội thường bằng một nửa số lưỡng bội. Số lượng đơn bội phản ánh số lượng nhiễm sắc thể tạo nên một bộ hoàn chỉnh được tìm thấy trong nhân tế bào.

Các sinh vật khác nhau có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau tạo nên một bộ hoàn chỉnh. Ở người, một bộ chứa 23 nhiễm sắc thể, do đó số đơn bội ở người là 23. Tế bào đơn bội là kết quả của quá trình meiosis. Tế bào sinh dục của con người là đơn bội, nhưng tất cả các tế bào khác trong cơ thể đều là lưỡng bội. Tế bào lưỡng bội có hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh, một bộ được tặng cho từ bố và mẹ. Ở người, con số đó là 46.