Mức năng lượng là gì?

Mức năng lượng là phép đo năng lượng rời rạc mà một hạt hạ nguyên tử, chẳng hạn như electron, có thể hấp thụ. Khi ánh sáng hoặc năng lượng khác chạm vào nguyên tử, nó có thể truyền một phần năng lượng đó cho các hạt của nó , nâng cao mức năng lượng của họ.

Trong các trường hợp bình thường, tất cả các electron của nguyên tử tồn tại ở trạng thái cơ bản, chiếm các obitan năng lượng thấp nhất hiện có. Khi năng lượng tác động vào một nguyên tử, có khả năng một phần năng lượng đó truyền cho các electron, chuyển chúng thành các obitan năng lượng cao hơn một cách hiệu quả. Đây là một trạng thái không ổn định, vì vậy các nguyên tử thường từ bỏ năng lượng bổ sung này thông qua rung động hoặc tự phát ra năng lượng.

Đèn huỳnh quang hoạt động dựa trên nguyên tắc này. Các electron bị kích thích tấn công các nguyên tử bên trong ống khí, truyền năng lượng. Các nguyên tử giải phóng năng lượng này dưới dạng photon, đập vào lớp phủ lân quang của ống và tạo ra ánh sáng nhìn thấy được.