Khối lượng ảnh hưởng đến tốc độ trên đường nghiêng như thế nào?

Khối lượng của một vật không ảnh hưởng đến tốc độ của nó dọc theo mặt phẳng nghiêng, giả sử rằng khối lượng của vật đó không ngăn cản nó chuyển động hoàn toàn. Chỉ có lực hấp dẫn, góc nghiêng và hệ số ma sát ảnh hưởng đến tốc độ của vật.

Một sơ đồ cơ thể tự do của tình huống xác minh kết luận này. Theo định luật Newton, tổng các lực theo phương y bằng 0 vì vật không rơi qua mặt phẳng. Lực pháp tuyến bằng tích khối lượng của vật, gia tốc do trọng trường và côsin của góc nghiêng.

Tổng các lực theo phương x bằng hiệu của tích khối lượng của vật, gia tốc trọng trường và sin của góc nghiêng với tích của hệ số ma sát động, khối lượng của vật, gia tốc do trọng trường và côsin của góc nghiêng. Sự khác biệt này bằng tích khối lượng của vật thể với gia tốc của nó.

Khối lượng của vật thể không ảnh hưởng đến tốc độ bởi vì nó được chia thành từng số hạng.