Điều gì có nghĩa là khi một hệ thống đã đạt đến trạng thái cân bằng?

Điều gì có nghĩa là khi một hệ thống đã đạt đến trạng thái cân bằng?

Trong hóa học, thuật ngữ cân bằng dùng để chỉ một phản ứng hóa học xảy ra trong đó không có sự thay đổi thực về nồng độ của chất phản ứng và sản phẩm. Lượng sản phẩm và chất phản ứng đạt được một tỷ lệ không đổi.

Thuật ngữ cân bằng hóa học áp dụng cho các phản ứng xảy ra ở trạng thái khí hoặc nước. Khi chất phản ứng ở thể rắn hoặc lỏng, nồng độ không thay đổi. Ở trạng thái cân bằng, các phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng chúng xảy ra theo chiều thuận và chiều nghịch ở trạng thái không đổi. Các sản phẩm được tiêu thụ để tạo ra các chất phản ứng với cùng tốc độ mà chúng được sản xuất. Những thay đổi vật lý, chẳng hạn như tăng nhiệt độ, ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng.