Khí nào nhẹ hơn không khí?

Hydro, heli, amoniac, metan, neon, khí than và nitơ tinh khiết đều nhẹ hơn không khí. Một túi khí có thể nhẹ hơn không khí xung quanh bằng cách đốt nóng nó.

Theo Nhóm nghiên cứu robot dưới nước, các khí nhẹ hơn không khí có mật độ nhỏ hơn 1,2 kg trên mét khối hoặc 1,2 gam trên lít. Hydro là khí nhẹ nhất, với mật độ 0,08999 kg trên mét khối, mặc dù nó cũng rất dễ cháy. Heli, loại khí nhẹ thứ hai, với mật độ 0,1785 kg trên mét khối, thường được sử dụng để nâng các vật thể như bóng bay. Khí amoniac, metan và than, là sự pha trộn của hydro và hydrocacbon, đôi khi được sử dụng để làm đầy bóng bay. Nitơ tinh khiết chỉ nhẹ hơn không khí 3%, bao gồm 78% nitơ.