Tại sao một ngọn nến đang cháy lại là một sự thay đổi hóa học?

Tại sao một ngọn nến đang cháy lại là một sự thay đổi hóa học?

Ngọn nến đang cháy là một ví dụ về sự thay đổi hóa học vì sáp parafin, là một hydrocacbon, trải qua phản ứng hóa học với oxy để tạo thành nước và khí carbon dioxide. Vì cấu trúc hóa học của parafin đã bị thay đổi, đây là một sự thay đổi hóa học.

Một thay đổi được mô tả là vật lý hoặc hóa học. Những thay đổi vật lý làm thay đổi hình thức ban đầu của một chất hoặc hỗn hợp, nhưng về lý thuyết, chất hoặc hỗn hợp có thể trở lại trạng thái ban đầu thông qua các phương tiện vật lý. Tuy nhiên, những thay đổi hóa học liên quan đến việc thay đổi cấu trúc của vật liệu ở cấp độ nguyên tử. Để chiết xuất các chất phản ứng ban đầu, một sự thay đổi hóa học khác sẽ phải xảy ra.