Sự khác biệt giữa hợp tử và phôi là gì?

Hợp tử là giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển trước khi sinh và chỉ là một nhóm tế bào chưa biệt hóa. Phôi thai lớn hơn nhiều và các tế bào của nó bắt đầu biệt hóa. Giai đoạn hợp tử được tiếp nối trực tiếp với giai đoạn phôi.

Một hợp tử được hình thành khi tinh trùng và trứng kết hợp thành một tế bào. Tế bào tạo thành sau đó bước vào giai đoạn phân chia nhanh chóng, trong đó nó nhanh chóng phát triển lớn hơn. Các tế bào vẫn không biệt hóa miễn là chúng ở trong giai đoạn hợp tử phân chia nhanh chóng này. Giữa giai đoạn hợp tử và giai đoạn phôi là giai đoạn phôi nang, tạo ra hai lớp tế bào.

Lớp tế bào trung tâm trở thành phôi; đây là lúc các tế bào bắt đầu biệt hóa. Các tế bào bắt đầu chuyên môn hóa và thực hiện các quy tắc cụ thể thay vì tất cả các tế bào đều giống nhau, giống như chúng ở các giai đoạn trước. Sinh vật vẫn ở trong giai đoạn phôi thai cho đến khi tất cả các cơ quan và tính năng thiết yếu đã được tạo ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các cơ quan và tính năng đều được phát triển đầy đủ. Trong giai đoạn phôi thai, những tính năng này vẫn còn rất cơ bản và cần tiếp tục phát triển.

Sau khi phôi thai đã phát triển tất cả các đặc điểm cần thiết này, nó sẽ trở thành một bào thai. Thai nhi tiếp tục phát triển các tính năng, cơ quan và hệ thống cho đến khi các tính năng này hoạt động đầy đủ. Khi thai nhi đã phát triển đầy đủ, thai nhi đã sẵn sàng cho thế giới bên ngoài.