Có bao nhiêu sân khối trong một sân hình vuông?

Có bao nhiêu sân khối trong một sân hình vuông?

Không có cách nào để chuyển đổi trực tiếp thước khối sang thước vuông. Chúng là các loại đơn vị khác nhau; thước khối là thước đo thể tích, trong khi thước vuông là thước đo diện tích.

Đơn vị thể tích không chuyển đổi trực tiếp sang đơn vị diện tích. Tuy nhiên, có thể tìm được số thước khối vừa với sân vuông nếu sân vuông có chiều sâu. Số mét khối phù hợp với một khu vực như vậy bằng số mét vuông chiều sâu của mét vuông. Ví dụ: nếu một thước vuông có chiều sâu 6 inch, tương ứng với độ sâu 1/6 thước Anh, thì số thước vuông vừa với không gian là 1/6.