Cộng đồng ao nuôi là gì?

Thuật ngữ "quần xã ao" dùng để chỉ tất cả các loài thực vật và động vật sống trong ao. Các sinh vật sống trong ao rất khác nhau vì nhiều sinh vật không thể di chuyển từ ao này sang ao khác.

Ao vẫn là vùng nước ngọt sâu không quá 6 feet. Ao có thể hình thành tự nhiên từ nước mưa hoặc suối hoặc có thể là nhân tạo.

Đại diện của hầu hết mọi nhóm sinh vật sống trong ao, bao gồm động vật có vú, chim, lưỡng cư, cá, bò sát, côn trùng, động vật không xương sống, vi sinh vật, thực vật và tảo. Hàm lượng oxy, nhiệt độ nước, độ sạch và vật chất ở đáy ảnh hưởng đến các dạng sống trong quần xã ao. Cần có sự cân bằng giữa các loại sinh vật để có đủ thức ăn cho các dạng sống sinh sống và sinh sản.