Thành phần Tiếp tuyến của Tăng tốc là gì?

Gia tốc tiếp tuyến của một vật là tốc độ thay đổi thành phần tiếp tuyến của vận tốc của vật theo thời gian. Để một vật có gia tốc tiếp tuyến, nó cần chuyển động theo góc con đường. Khái niệm về gia tốc tiếp tuyến có liên quan chặt chẽ với các khái niệm về vận tốc góc, độ dịch chuyển và động lượng.

Gia tốc góc của một vật có thể được suy ra bằng cách tìm đạo hàm cấp hai của quan hệ cho biết sự thay đổi của độ dịch góc theo thời gian. Điều này tương đương với đạo hàm của vận tốc góc theo thời gian. Gia tốc góc này thường được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp Alpha, và được đo bằng radian trên giây vuông. Có mối quan hệ giữa gia tốc góc của một vật thể đang quay, mômen quán tính khối lượng của nó và mômen lực tác dụng lên nó, trong đó gia tốc góc của vật thể được đề cập bằng mômen lực tác dụng chia cho khối lượng này. lực quán tính. Miễn là momen lực tác dụng và khối lượng của vật không đổi thì gia tốc góc mà vật này phải chịu là đều. Sau khi tìm thấy gia tốc góc này, nó có thể được chia thành các thành phần tiếp tuyến và bình thường để phân tích thêm.