1/12 Khối lượng của một nguyên tử cacbon-12 là bao nhiêu?

Đơn vị khối lượng nguyên tử, hay amu, là 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon-12. Một đơn vị khối lượng nguyên tử có khối lượng là 1 /(6,0221415 * 10 ^ 23) gam.

Theo HowStuffWorks, một đơn vị khối lượng nguyên tử được định nghĩa là khối lượng của một proton hoặc neutron. Hiđro, nguyên tố nhẹ nhất, có khối lượng trung bình là 1,00794 amu. Nguyên tử cacbon-12 được tạo thành từ sáu proton và sáu nơtron, do đó có 12 đơn vị khối lượng nguyên tử. Khối lượng của electron được coi là không đáng kể, do đó electron không được tính trong phép đo khối lượng nguyên tử của nguyên tử. Một mol nguyên tử cacbon-12, hay 6,0221415 * 10 ^ 23 nguyên tử, nặng chính xác 12 gam.