Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là gì?

Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong bảng tuần hoàn. Sau Flourine, Oxy, clo và nitơ là những nguyên tố có độ âm điện lớn nhất và theo thứ tự độ âm điện giảm dần.

Độ âm điện là thước đo khả năng của một nguyên tử để hút một electron từ một nguyên tử khác. Các nguyên tố có độ âm điện cao rất dễ phản ứng do xu hướng này hút các electron. Các phi kim loại có khả năng nhiễm điện âm hơn kim loại.

Các nguyên tố có giá trị độ âm điện rất thấp có nhiều khả năng nhường electron cho các nguyên tử khác và phản ứng như nhau do khuynh hướng này. Franxi, xêzi, bari và natri đều là những nguyên tố có độ âm điện rất thấp. Các nguyên tố có độ âm điện nhỏ nhất còn được gọi là nguyên tố nhiễm điện.