Người tiêu dùng bậc ba ăn gì?

Sinh vật tiêu thụ cấp ba là động vật ăn các động vật khác. Để trở thành sinh vật tiêu thụ cấp ba, động vật phải là động vật ăn thịt hoặc động vật ăn tạp.

Trong chuỗi thực phẩm, người tiêu dùng cấp ba đứng đầu. Người sản xuất đang ở giai đoạn đầu của chuỗi thức ăn. Các sinh vật như sinh vật tự dưỡng là những nhà sản xuất. Người tiêu dùng sơ cấp là mắt xích tiếp theo trong chuỗi. Người tiêu dùng thứ cấp ăn người tiêu dùng chính, và người tiêu dùng thứ ba ăn người tiêu dùng thứ cấp. Cuối cùng trên chuỗi thức ăn là các sinh vật phân hủy; những con vật này ăn xác chết và phá vỡ chất dinh dưỡng tích tụ trong đất.