Phương trình cho Mangan II Hydroxit là gì?

Phương trình cân bằng để sản xuất mangan (II) hydroxit được viết là Mn + 2 OH = Mn (OH) 2. Mn là ký hiệu hóa học của mangan, công thức hóa học của ion hydroxit là OH , và Mn (OH) 2 là công thức hóa học của mangan (II) hydroxit.

Phương trình cân bằng được xác định bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là phép đo phân tích. Con số đứng trước mỗi nguyên tử, phân tử và ion được gọi là hệ số phân vị và cho biết cần bao nhiêu mol thành phần đó để cân bằng cả vế trái và vế phải của phương trình. Trong Mn (OH) 2, O là ký hiệu hóa học của oxy và H là ký hiệu hóa học của hydro.