Sự khác biệt giữa CC và ML là gì?

CC (cm khối) và mL (mililit) là cả hai đơn vị thể tích bằng nhau, nhưng được tính từ các đơn vị cơ bản khác nhau. Một thể tích trong CC có thể được chuyển đổi thành mL đơn giản bằng cách nhân với 1, vì 1 CC bằng 1 mL.

Xentimét được tính từ mét và chính xác là 1 phần trăm của mét. Một centimet khối chính xác là 0,0001 phần trăm của một mét khối. ML có nguồn gốc từ lít, không giống như mét, đã là một đơn vị thể tích. A mL chính xác là 0,001 phần trăm của một lít. Khi đo một thể tích chất lỏng nhất định bằng thước, thực tế nhất là xác định thể tích bằng CC hoặc mét khối trước khi chuyển nó sang lít hoặc mL.