Biểu tượng Nguy hiểm Sinh học có nghĩa là gì?

Biểu tượng Nguy hiểm Sinh học có nghĩa là gì?

Biểu tượng mối nguy sinh học là hình ảnh cảnh báo mọi người về khả năng tiếp xúc với các chất sinh học có hại cho cơ thể sống. Những mối nguy sinh học này có thể là vi rút, chất độc hoặc chất thải y tế.

Biểu tượng nguy hiểm sinh học được Charles Baldwin tạo ra vào năm 1966. Vào thời điểm đó, Baldwin là một kỹ sư môi trường làm việc cho Dow Chemical. Hơn 40 thiết kế đã được gửi khi Dow đang làm việc để phát triển biểu tượng.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh có bốn cấp độ phân loại cho các mối nguy sinh học. Cấp độ một có nguy cơ thấp nhất đối với con người, trong khi cấp độ bốn là cực kỳ nguy hiểm. Các phòng thí nghiệm xử lý các mối nguy sinh học cấp độ bốn phải được trang bị các quy trình hiện đại để đảm bảo rằng không có sự nhiễm bẩn ngẫu nhiên nào lây lan từ phòng thí nghiệm ra công chúng.