PH của nước biển là gì?

Độ pH của nước biển có thể thay đổi từ 5,0 đến 9,0. Nước biển càng gần 7.0, nước càng trung tính đối với sinh vật biển. Nếu nước biển trở nên có tính axit hoặc kiềm, nó có thể trở nên không thể sinh sống được đối với các sinh vật biển.

Nước có độ pH nhỏ hơn 7 có tính axit cao hơn, trong khi nước có độ pH trên 7 có tính kiềm hoặc bazơ cao hơn. Các thành phần hóa học của nước biển có khả năng chống lại sự thay đổi độ pH và có thể duy trì ở mức độ trung tính hơn. Việc đưa hoạt động sinh học vào nước biển và lượng tảo phát triển quá mức có thể khiến độ pH của nước biển dao động đáng kể.