Công thức Tìm Mật độ là gì?

Công thức để tìm khối lượng riêng của một vật là khối lượng của nó chia cho thể tích. Không thể đo trực tiếp mật độ. Để tìm khối lượng riêng của một vật, cần phải tìm khối lượng và thể tích của nó.

Mật độ là thước đo mức độ đóng gói chặt chẽ của vật chất bên trong một vật thể, còn được gọi là khối lượng trên một đơn vị thể tích. Để tìm khối lượng riêng của một vật, cần phải tìm khối lượng của nó bằng cách cân nó trên một cái cân. Công thức để tìm thể tích của một đối tượng là chiều dài của nó nhân với chiều rộng nhân với chiều cao. Đơn vị đo khối lượng riêng là đơn vị đo khối lượng của vật thể chia cho thể tích. Nếu khối lượng sử dụng pound và thể tích sử dụng inch khối, thì mật độ là pound chia cho inch khối.