Làm thế nào để con người ảnh hưởng đến quần xã sinh vật Tundra?

Con người ảnh hưởng đến quần xã sinh vật Tundra bằng cách làm tăng thêm ô nhiễm không khí. Họ cũng tác động đến quần xã sinh vật với sự phát triển của dầu và khí đốt.

Con người liên tục gây ô nhiễm cho Trái đất, dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu trên toàn thế giới. Khi sự nóng lên toàn cầu tăng lên, hành tinh này ấm lên, dẫn đến băng vĩnh cửu tan chảy và phá hủy tài nguyên thiên nhiên của Tundra. Khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, các vật liệu phân hủy bên trong thải ra nhiều khí CO2 hơn nữa trong khí quyển, góp phần sâu hơn vào sự nóng lên toàn cầu.

Khi các công ty tiếp tục thúc đẩy ý tưởng khoan dầu ở Tundra, điều đó khiến các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực gặp rủi ro.