Nitrogen có thể được tái chế?

Nitrogen có thể được tái chế?

Nitơ được tái chế liên tục thông qua hệ sinh thái của Trái đất. Các quá trình tự nhiên chuyển đổi khí nitơ, chiếm 78% không khí, thành các hợp chất hóa học thiết yếu. Sau đó, thực vật và động vật sử dụng các nitrat này để tạo điều kiện cho các chức năng sống cơ bản.

Khi động vật và thực vật chết, các hợp chất nitơ sẽ thấm vào đất. Thực vật chuyển đổi các nitrat này thành protein tăng trưởng, và sau đó động vật sẽ ăn thực vật. Bằng cách này, nitơ được truyền dọc theo chuỗi thức ăn. Vi khuẩn cũng đóng một vai trò nào đó, chuyển nitơ thải thành khí trả lại không khí. Mặc dù nitơ liên tục được tái chế, vẫn có thể tạo ra quá nhiều nitơ. Việc con người bón phân quá mức và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch đã làm tăng lượng nitơ trong không khí và điều này dẫn đến ô nhiễm không khí và nước gia tăng.