Hợp chất Li2O H2O là gì?

Hợp chất hóa học bắt nguồn từ Li2O phản ứng với H2O là LiOH. Li2O là công thức hóa học của oxit liti, H2O là công thức hóa học của nước và LiOH là công thức hóa học của liti hydroxit.

Khi được viết ra, phương trình cân bằng cho phản ứng được đọc là Li2O + H2O = 2 LiOH, theo WebQC. Li là ký hiệu hóa học của liti, H là ký hiệu hóa học của hydro và O là ký hiệu hóa học của oxy. Số đứng trước hợp chất cho biết số hợp chất được tạo ra. Các số sau ký hiệu nguyên tố cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố có mặt.