Công thức tính mol là gì?

Công thức tính nồng độ mol là chia số mol chất tan trong dung dịch cho thể tích dung dịch tính bằng lít. Mol là đơn vị nồng độ đo số mol chất tan trong mỗi lít dung dịch.

Để tìm số mol của chất tan, hãy chuyển đổi khối lượng của chất tan thành số mol bằng cách sử dụng nguyên tử khối của các nguyên tố trong chất tan. Cộng khối lượng nguyên tử của các nguyên tố để tìm khối lượng của một mol. Tính trọng lượng của chất tan với trọng lượng của một mol để tìm số mol chất tan. Chuyển đổi trọng lượng của dung dịch sang lít nếu cần.