Mục đích của tái bản DNA là gì?

Mục đích của tái bản DNA là gì?

DNA sao chép để tế bào phân chia, khi tế bào mẹ phân chia tạo cho mỗi tế bào con chuỗi DNA đầy đủ trong mỗi nhân. Nếu không có sự phân chia tế bào, một sinh vật không thể phát triển thành thực vật, con người hoặc một con vật. Sự sao chép DNA cho phép tất cả các tế bào chứa mã di truyền đầy đủ cho cơ thể.

Nó sao chép bằng cách tháo từng sợi DNA tạo nên chuỗi xoắn kép. Bởi vì mỗi một trong số bốn nucleotide chỉ có thể kết nối với nhau, mỗi nửa đơn của DNA đóng vai trò như khuôn mẫu để xây dựng nửa còn lại. Thymine nucleotide chỉ có thể liên kết với adenine bằng cách sử dụng hai liên kết hydro và guanine chỉ có thể liên kết với cytosine bằng cách sử dụng ba liên kết hydro.