Kiểm tra khói ở trạm STAR là gì?

Kiểm tra khói ở trạm STAR là gì?

Kiểm tra khói bụi tại trạm STAR là kiểm tra khói bụi được thực hiện tại một trạm được Cục sửa chữa ô tô giám sát chặt chẽ. BAR có tiêu chuẩn kiểm tra khói xe cao hơn các trạm khác.

Chương trình STAR được thành lập ở California vào năm 2013. Khi một số người lái xe nhất định nhận được thông báo gia hạn đăng ký xe từ DMV, họ cũng có thể thấy một ghi chú hướng dẫn họ lấy chứng chỉ tại một trạm STAR.

Những xe trước đây đã không kiểm tra được sương mù, có khả năng bị trượt cao hoặc là một trong số các mẫu xe ngẫu nhiên được chọn để kiểm tra khói bụi bởi trạm STAR. Việc kiểm tra thực hiện tại trạm STAR tốn kém hơn kiểm tra khói bụi thông thường.

Có hai loại trạm STAR: Trung tâm Chỉ Kiểm tra STAR chỉ kiểm tra xe, trong khi các trạm Kiểm tra và Sửa chữa STAR kiểm tra và sửa chữa bất kỳ vấn đề nào được tìm thấy.