Thay đổi về Tốc độ hoặc Hướng được gọi là gì?

"Gia tốc" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự thay đổi về tốc độ hoặc hướng. Thuật ngữ "tốc độ" được sử dụng để mô tả một đối tượng khi hướng là không quan trọng, trong khi thuật ngữ "vận tốc" được sử dụng để mô tả một đối tượng đang thay đổi hướng.

Ngài Isaac Newton đã khám phá ra một số nguyên lý cơ bản đặt nền tảng cho cơ học cổ điển. Ba định luật chuyển động của Newton được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa một vật thể và các lực tác động lên vật thể khi vật thể chuyển động. Theo The Physics Classroom, định luật thứ hai của chuyển động mô tả các nguyên tắc cơ bản của gia tốc và vận tốc ảnh hưởng đến tất cả các vật thể.