Tại sao Hành vi Tổ chức lại Quan trọng?

Tại sao Hành vi Tổ chức lại Quan trọng?

Hành vi của tổ chức giúp tổ chức liên hệ với các nhóm xã hội hoặc doanh nghiệp khác ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. Đây là một cách tiếp cận có hệ thống dựa trên khoa học hành vi.

Có năm khía cạnh đối với hệ thống hành vi của tổ chức và những khía cạnh này bao gồm cá nhân, tổ chức không chính thức, môi trường vật chất, tổ chức chính thức và quy trình hợp nhất. Quá trình hợp nhất liên quan đến tổ chức chính thức và không chính thức và cá nhân. Cả ba điều này làm việc cùng nhau để định hình và sửa đổi lẫn nhau. Tất cả năm khía cạnh đều cần thiết để hệ thống hoạt động và mọi người làm việc trong hệ thống hành vi của tổ chức phải nhận ra chức năng của tất cả các khía cạnh để hoạt động liền mạch.