"Tự nhận thức" là gì?

"Tự nhận thức" là gì?

"Tự nhận thức" đề cập đến cách mà mọi người hiểu được thái độ và niềm tin của chính họ dựa trên hành vi của họ trong các tình huống nhất định. Nó thực sự là một mô hình về bản thân từ góc độ của một người quan sát bên ngoài.

Ví dụ, theo nhà lý thuyết tự nhận thức William James vào năm 1884, những hành vi hướng ngoại như cau mày hoặc ngồi sụp xuống ghế xuất hiện trước cảm giác hướng nội mà chúng được cho là đại diện. Chúng thông báo cho cá nhân về cảm xúc của riêng họ.

Như vậy, một trong những hàm ý chính của lý thuyết tự nhận thức là thái độ hoặc cảm xúc có thể được thay đổi bằng cách thay đổi hành vi. Điều đó cho thấy, có một số điểm khác biệt về mức độ ảnh hưởng của mọi người bởi hành vi của chính họ.