Một số ví dụ về nghiên cứu mô tả là gì?

Một số ví dụ về nghiên cứu mô tả bao gồm nghiên cứu điển hình và quan sát sơ bộ về một nhóm. Nghiên cứu điển hình là ví dụ về một sự kiện có liên quan có thể được phân tích để tìm hiểu về một nhóm hoặc chủ đề cụ thể. Quan sát là một phần thiết yếu của nghiên cứu mô tả và là cách chính để thu thập thông tin.

Nghiên cứu mô tả bao gồm cả dữ liệu định lượng và định tính và sử dụng các loại dữ liệu này để mô tả dân số đang được quan sát. Ví dụ, một người nào đó quan tâm đến lý do tại sao một số nhóm cây nhất định chết, trong khi những nhóm cây khác cùng loại và ở cùng vị trí đang phát triển mạnh, có thể quan sát cây cối và môi trường xung quanh để đưa ra quyết định sơ bộ. Về cơ bản, đây là nghiên cứu mô tả.

Nghiên cứu mô tả chủ yếu được sử dụng khi bắt đầu nghiên cứu một chủ đề hoặc hiện tượng. Quan sát cung cấp thông tin ban đầu cần thiết để nhà nghiên cứu hình thành giả thuyết về chủ đề. Một người nào đó đang nghiên cứu ảnh hưởng của dòng sông đối với động vật hoang dã có thể quan sát động vật hoang dã gần và xa sông để đưa ra một vài ý tưởng cơ bản về cách hai mục được kết nối với nhau. Thông tin này có giá trị khi nghiên cứu chuyển sang các bước tiếp theo, nơi các thử nghiệm tìm thấy dữ liệu cụ thể, có thể chứng minh hơn.