Rỉ sét có phải là thay đổi hóa học không?

Rỉ sét có phải là thay đổi hóa học không?

Sự hình thành gỉ thể hiện sự thay đổi hóa học. Khi một sự thay đổi hóa học xảy ra, chất hoặc những chất có ở đầu không còn ở cuối thay đổi. Một khi thay đổi hóa học xảy ra, về mặt lý thuyết sẽ không thể hoàn tác được.

Ngược lại, khi một thay đổi vật lý xảy ra, vật liệu là đối tượng của sự thay đổi vật lý sẽ không thay đổi. Một thay đổi vật lý về mặt lý thuyết có khả năng được hoàn tác. Một ví dụ về điều này là làm tan chảy một khối nước đá; một khi khối nước đá tan chảy, vật liệu (nước) vẫn giữ nguyên và có thể đông lạnh trở lại thành thể rắn. Mặt khác, gỉ sét hình thành do sự thay đổi hóa học là một dạng vật chất khác với vật thể ban đầu trải qua quá trình biến đổi. Một thay đổi đã xảy ra ở cấp độ nguyên tử mà không thể hoàn tác.