Quá trình Glycolysis xảy ra ở đâu trong tế bào?

Glycolysis xảy ra trong cytosol (tế bào chất) của tế bào. Glycolysis là quá trình đầu tiên trong ba quá trình trao đổi chất tạo nên sự hô hấp của tế bào. Hô hấp tế bào tạo ra adenosine triphosphate, hay ATP, được tế bào sử dụng để làm năng lượng.

Sự hô hấp của tế bào diễn ra qua ba quá trình:

  1. Glycolysis
  2. Chu trình Krebs
  3. Quá trình phosphoryl hóa oxy hóa

Glycolysis là một quá trình gồm 10 bước, với mỗi bước được xúc tác bởi một loại enzyme cụ thể. Nó không cần oxy. Glucose (C 6 ) bị phân hủy để tạo ra hai phân tử pyruvate (C 3 ). Ngoài ra, quá trình đường phân tạo ra hai phân tử NADH và 2 phân tử ATP.

Hai phân tử pyruvate di chuyển vào ty thể để chuyển đổi thành acetyl. Phần còn lại của quá trình hô hấp tế bào diễn ra trong ty thể.