Các Yếu Tố Nói Chung Trở Thành Nhiều Hơn Hay Ít Kim Loại Hơn Trong Một Nhóm?

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố thường trở nên kim loại hơn trong một nhóm. Tuy nhiên, các nguyên tố có xu hướng ít kim loại hơn trong một chu kỳ.

Mỗi nguyên tố trong bảng tuần hoàn được biểu thị bằng một ký hiệu nguyên tử, số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử. Các nguyên tố này được sắp xếp từ trái sang phải theo số nguyên tử tăng dần. Các hàng ngang của các phần tử được gọi là dấu chấm trong khi các cột dọc được gọi là họ hoặc nhóm.

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm thể hiện các tính chất nguyên tử tương tự nhau. Một phương pháp ghi nhãn cho các nhóm khác nhau là chỉ định các số từ một đến 18 từ trái sang phải. Một số nhóm có tên cụ thể để phân biệt với các nhóm khác. Các nguyên tố trong nhóm một, ngoại trừ hydro, được gọi là kim loại kiềm trong khi những nguyên tố trong nhóm hai được gọi là kim loại kiềm thổ. Các nguyên tố thuộc nhóm 17 là halogen trong khi các nguyên tố trong nhóm 18 được gọi là khí quý. Các nguyên tố cũng được phân loại là kim loại hoặc phi kim loại.

Các phần tử thể hiện các xu hướng hoặc mẫu tuần hoàn. Những mô hình này đặc trưng cho bản chất của các yếu tố trong một nhóm hoặc khoảng thời gian. Một số xu hướng chính bao gồm đặc tính kim loại, năng lượng ion hóa và bán kính nguyên tử. Tính chất kim loại liên quan đến mức độ phản ứng của một nguyên tố, tương ứng với mức độ dễ dàng của nó mất đi một electron. Khi giảm một nhóm, tính chất kim loại có xu hướng tăng lên, đó là kết quả trực tiếp của việc tăng kích thước nguyên tử.