Nhóm 18 phần tử được gọi là gì?

Các nguyên tố trong Nhóm 18 trong bảng tuần hoàn được gọi là khí quý. Điều này là do ban đầu người ta tin rằng các nguyên tố này không thể phản ứng với các nguyên tố khác để tạo liên kết. Các nguyên tố trong nhóm này là argon, heli, neon, krypton, xenon và radon.

Năm 1875, Henry Cavendish trở thành người đầu tiên phân loại các nguyên tố này là khí quý. Tất cả các khí quý, ngoại trừ heli, đều có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng của chúng. Điều này làm cho các nguyên tố này rất ổn định và không có khả năng hình thành liên kết hóa học với các nguyên tố khác. Tuy nhiên, chúng có thể hình thành liên kết để tạo ra các hợp chất. Ví dụ: xenon có thể phản ứng với oxy để tạo thành xenon tetroxide.