70 độ F tương đương với độ C là bao nhiêu?

70 độ F tương đương với 21,1 độ C. Để chuyển đổi sơ bộ từ độ F sang độ C, 32 phải được trừ cho 70 hoặc số bằng độ F, sau đó câu trả lời phải được nhân với 5 trước bị chia cho 9.

Độ C, còn được gọi là Centigrade, được đặt tên theo độ C của Anders. Điểm đóng băng của nước là 0 độ C trong khi điểm sôi của nó là 100 độ C. Fahrenheit được đặt theo tên của Daniel Gabriel Fahrenheit. Điểm đóng băng của nước là 32 độ F trong khi điểm sôi của nó là 212 độ F. Mặc dù hệ thống đo lường được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi, Hoa Kỳ vẫn sử dụng độ F để đọc nhiệt độ.