Một phần của Anticodon là gì?

Antodon là một phần của phân tử RNA chuyển được viết tắt là tRNA. Antodon bao gồm 3 nucleotide khớp với các cặp base của một codon cụ thể trên RNA thông tin. Đầu kia của phân tử tRNA mang một trong 20 axit amin được sử dụng để tạo protein.

Các phân tử của tRNA hoạt động như những chiếc xe kéo để vận chuyển các axit amin đến ribosome, nơi tổng hợp protein xảy ra. Ribosome là phức hợp lớn của RNA ribosome và protein. Chúng so khớp các codon trên mRNA với các antodon trên tRNA sau đó liên kết các axit amin thích hợp thành một chuỗi đang phát triển được gọi là polypeptide hoặc protein. Khi ribosome chạm vào một số codon nhất định được gọi là stop codon, không có tRNA tương ứng để khớp với chúng. Tại điểm nối này, các tiểu đơn vị của ribosom tách ra và giải phóng protein thành phẩm.