Làm thế nào để bạn tạo một tài khoản RocketMail?

Kể từ tháng 9 năm 2014, không thể tạo tài khoản email RocketMail mới. Người dùng cố gắng làm như vậy sẽ được chuyển hướng đến tài khoản Yahoo! trang web, nơi họ có thể tạo tài khoản email trong miền "yahoo.com".

RocketMail cung cấp các tài khoản email miễn phí vào những năm 1990, nhưng nó đã được Yahoo! mua lại. vào năm 1997. Trong hơn một thập kỷ, Yahoo! đã cho phép các chủ tài khoản RocketMail trước đó tiếp tục sử dụng tài khoản hiện có của họ, nhưng người dùng không được phép tạo tài khoản RocketMail mới. Vào tháng 7 năm 2008, Yahoo! đã thay đổi chính sách của mình và cho phép người dùng mới tạo tài khoản email trong miền "rocketmail.com". Vào tháng 4 năm 2013, Yahoo! lại thay đổi chính sách và ngừng cho phép người dùng tạo tài khoản email "rocketmail.com" mới.