Trong Điện tử, "VCC" là viết tắt của gì?

VCC là viết tắt của "điện áp tại bộ thu chung." Chữ "V" trên mạch là viết tắt của điện áp cung cấp. Các chữ cái "CC" chỉ ra rằng điện áp cung cấp là tích cực hoặc tiêu cực. Nếu điện tích là dương thì mạch của nó là mạch Âm - Dương - Âm, còn nếu âm thì là mạch Dương - Âm - Dương.

VCC thường được dán nhãn V +, VS + hoặc VDD (cống xả điện áp). Bộ thu chung chịu trách nhiệm cho công suất đến từ đế và bộ thu, trong khi đầu ra là từ mạch cực thu-phát. Các mạch tích hợp với bóng bán dẫn lưỡng cực có nguồn cung cấp điện tích cực và tiêu cực. Nguồn cung cấp tích cực được gọi là "VCC" trong khi "VEE" là nguồn cung cấp điện âm.