Ý nghĩa Kinh thánh của cụm từ "Nước của Ngài đã đến" là gì?

Trong Kinh Lạy Cha, "Nước Chúa trị đến" là lời yêu cầu triều đại của Đức Chúa Trời được thiết lập hoàn toàn. Hầu hết các Cơ đốc nhân tin rằng điều này sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su trở lại trái đất để thiết lập quyền cai trị của ngài trên toàn nhân loại.

Những lời chỉ dẫn của Chúa Giê-su cho các môn đồ về việc cầu nguyện là một phần của Bài giảng trên núi. Vào thời điểm này, trong sứ vụ của Chúa Giê-su, ngài đang công bố vương quốc của Đức Chúa Trời đã được các nhà tiên tri trong Cựu Ước rao giảng, theo đó Đấng Mê-si đã hứa của Đức Chúa Trời sẽ khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên và cai trị với tư cách là người kế vị Đa-vít. Các nhà tiên tri xác định Đấng Mê-si vừa là Đấng cứu chuộc thần linh vừa là hậu duệ của Đa-vít. Một số Cơ đốc nhân tin rằng việc người Do Thái từ chối Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a-Vua đã hứa dẫn đến sự trì hoãn việc thành lập vương quốc cho đến khi Chúa Giê-su trở lại, lúc đó người Do Thái phải chấp nhận ngài làm vua của họ và sống tuân theo và bình an với Chúa của họ.

Khi cầu xin vương quốc đến, các tín đồ đạo Đấng Ki-tô cam kết sống như thể vương quốc đó đã có sẵn bằng cách vâng lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho những nhu cầu mà họ thấy xung quanh mình. Họ cũng tin rằng họ đang thực hiện sứ mệnh của vương quốc bằng cách truyền bá phúc âm và cải đạo.