Cơ đốc giáo bắt nguồn từ đâu?

Cơ đốc giáo có nguồn gốc từ Israel, giữa những người Do Thái vào thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên Nó dựa trên cuộc đời, cái chết, lời dạy và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Những người theo Chúa Giê-xu Christ thường được gọi là "Cơ-đốc nhân".

Sau sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ và sự ủy thác của ngài cho các môn đồ của ngài, Cơ đốc giáo đã lan truyền từ người Do Thái sang dân ngoại. Không lâu trước khi Cơ đốc nhân Do Thái chiếm thiểu số trong nhà thờ.

Có nhiều giáo phái trong Cơ đốc giáo, nhưng ba nhánh chính là Công giáo La Mã, Chính thống giáo phương Đông và Tin lành. Cơ đốc giáo chiếm ưu thế nhất ở phương Tây, nhưng nó đã lan rộng đến mọi lục địa và là tôn giáo lớn nhất thế giới.

Niềm tin cốt lõi của Cơ đốc giáo bao gồm niềm tin vào một Đức Chúa Trời, Đấng được thể hiện theo ba cách thông qua ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Các tín đồ Cơ đốc giáo cũng tin rằng Chúa Giê-su được sai đến như Đấng Mê-si để cứu và cứu chuộc thế giới. Đức tin vào Chúa Giê-xu là nền tảng của đức tin Cơ đốc. Cơ đốc nhân cũng đọc, nghiên cứu và tuân theo những lời dạy trong Kinh thánh. Mặc dù Cơ đốc giáo được đặt trong Tân ước, nhưng Cơ đốc nhân cũng chấp nhận và nghiên cứu Cựu ước vì Đức Chúa Trời hiện diện trong cả hai và Cựu ước báo trước sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô cũng thường xuyên tụ họp để thờ phượng Đức Chúa Trời.