Tại sao Đại tỉnh thức Thứ hai lại có ý nghĩa quan trọng?

Đại thức tỉnh lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng vì nó đã thay đổi đặc điểm của tôn giáo Hoa Kỳ. Trước Cách mạng, các giáo phái lớn nhất là hậu duệ của Thanh giáo được gọi là Congregationalists, Anglicans và Quakers. Sau cuộc Cách mạng, nhiều tôn giáo phát triển hơn, bao gồm cả Đạo lý và Phép rửa.

Đại thức tỉnh lần thứ hai đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách người Mỹ nhìn nhận con người, vốn là một khía cạnh quan trọng trong đời sống tôn giáo của họ. Các nhóm tôn giáo ban đầu tin rằng con người là bóng tối và xấu xa, và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu họ.

Các tôn giáo sau Đại tỉnh thức lần thứ hai tập trung vào khả năng thay đổi hoàn cảnh của con người. Cơ sở cho sự tập trung này là con người có sự tự do và họ có thể khẳng định rằng ý chí được 'cứu', điều này cho thấy rằng sự cứu rỗi dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ những người ưu tú mới có thể mua được.