Khối lượng mol của CH4 là gì?

Khối lượng mol của CH4 là gì?

Khối lượng mol của CH4 là 16,04 gam trên một mol. Khối lượng mol có thể được tính bằng cách xác định khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tử trong công thức. Công thức hóa học CH4 đại diện cho metan.

Trọng lượng nguyên tử của cacbon là 12,01 gam /mol. Carbon chiếm khoảng 74,86 phần trăm khối lượng mol của mỗi phân tử metan. Khối lượng nguyên tử của hydro là khoảng một gam trên mol. Đối với bốn nguyên tử hydro trong mỗi phân tử metan, tổng khối lượng là khoảng bốn gam trên một mol. Các nguyên tử hydro kết hợp tạo nên khoảng 25,13 phần trăm khối lượng của mêtan.