Điểm đóng băng của nước đường là gì?

Điểm đóng băng của nước đường là gì?

Điểm đóng băng của dung dịch nước có chứa đường dưới 0. Bất kỳ chất tan nào được thêm vào dung môi nước tinh khiết sẽ làm giảm điểm đóng băng của nước; điều này được gọi là sự suy giảm điểm đóng băng.

Sự suy giảm điểm đông đặc là một thuộc tính đối sánh, là một tính chất không phụ thuộc vào các hóa chất có trong dung dịch mà phụ thuộc vào tỷ lệ mol của các hạt chất tan với các phân tử dung môi trong dung dịch. Do sự phụ thuộc của các giá trị suy giảm điểm đóng băng vào tỷ lệ mol này, các chất tan ion, chẳng hạn như muối, có ảnh hưởng lớn hơn đến điểm đóng băng so với các chất tan phân tử, chẳng hạn như đường, vì số lượng các hạt hiện diện nhiều hơn khi hòa tan. < /p>